சீனியின் செறிவும் அதன் கொதி நிலையும்


சீனி கரைசல்  ( செறிவு % )                  வெப்பநிலை ( F )

40%                                                                  215.5

50%                                                                  215.5 - பரவலாக
60%                                                                  217.5 - குமிழ்
70%                                                                  222.0 -  வரும்பதம்

75%                                                                   227.0  எல்லா
80%                                                                   232.0   இடமும்
85%                                                                   242.0   பரவலாக குமிழ்
90%                                                                   252.0  வரும்பதம்

95 %                                                                 266.0  நுரைத்து
96%                                                                  290.0  பெரிதாக
97%                                                                  302.0  பொங்கும்

98%                                                                  320.0  பாகு கரைசல்
                                                                                       இரண்டாக பிரியும்

0 comments:

Post a Comment