சீனி கட்டியாகும் படி முறை  1. 67 %                               கட்டியாக கூடும்
  2. 67 - 70 %                        கிட்டதட்ட கட்டியாகும் முறை
  3. 70 - 73 %                        நிச்சயமாக கடியாகிகொண்டிருகும் முறை
  4. 73%                                 கட்டியாகிவிட்ட படி முறை

0 comments:

Post a Comment