மூடியை தோற்று நீக்கும் முறை


1/2 லீட்டர் தண்ணீரில் 1g SMS ( சோடியம் மெகாபை சல்பைட் ) இட்டுக் கரைத்து , அதனுள் மூடிகளை 10 நிமிடங்கள் போட்டு வைத்து எடுத்துக் கொள்க .

0 comments:

Post a Comment