சமையல் செய்பவர்கள் அறிந்திருக்க வேண்டிய டிப்ஸ் - 2

 photo samaiyalaraikurippukal_zps322c5f12.jpg

முட்டஅடிக்கடி கெட்டுபபோவது, பாலகாய்ச்சுமபோதஅடிபிடிப்பதபோன்பிரச்சனைகளநீங்களஇவ்வளவநாளசமாளித்ததபோதும், அவற்றிலிருந்தவிடுதலபெசிசமையலறகுறிப்புகளஉங்களுக்காகவே ....

1. பச்சமிளகாயிலஅதனகாம்பபாகத்தஅகற்றி அதஃப்ரிட்ஜிலவைக்கவும். அவ்வாறசெய்தாலநீண்நாட்களுக்கஅந்மிளகாயஃப்ரெஷ்ஷாபயன்படுத்தலாம்.

2. காளான்களஅலுமினியமபாத்திரங்களிலசமைக்கக்கூடாதஏனென்றாலஅவபாத்திரத்தகருமையாமாற்றிவிடும்.

3. தோலபொருள்களிலமைப்பேனகுறிகளஅழிப்பதற்கபாலுமசிறிதளவஸ்பிரிட்டுமகலந்தசுத்தமசெய்யவும்.

4. எண்ணெயகறையஅழிப்பதற்கு, எலுமிச்சமபழத்தஇரண்டதுண்டாவெட்டி அதஉப்பிலவைக்கவும். பின்னரஅந்துண்டுகளவைத்ததேய்க்கவும்.

5. மணகறைகளதுணிகளிலிருந்தநீக்குவதற்கு, உருளைக்கிழங்குகளவேவைத்தண்ணீரிலஅந்துணியவைத்தசுத்தமசெய்யவும்.

6. பாலபொங்குமபோதஅதஅடக்முடியவில்லஎன்றால், சிரமப்படாமலஅதஅடக்குவதற்கசிறிததுளிகளகுளிர்ந்தண்ணீரதெளிக்கவும்.

7. பாலகாய்ச்சுவதற்கமுன், அந்பாத்திரத்தநன்கதண்ணீராலசுத்தமசெய்பின்னரகாய்ச்சினால், பாலபாத்திரத்தினஅடியிலபிடிப்பததவிர்க்கலாம்.

8. முட்டையவேவைக்குமபோதஅதனுளஇருப்பவவெளியிலவராமலஇருப்பதற்கு, வேவைக்குமதண்ணீரிலஒரடீஸ்பூனவினிகரவிடவும். அவ்வாறவிட்டால், முட்டையினஓடவெடித்தாலுமகூஉள்ளஇருப்பவவெளியிலவராது.

9. ஒரமுட்டையானதகெடாமலபுதியதாஇருக்கிறதஎன்பதஅறிவதற்கு, அந்முட்டையகுளிர்ந்உப்பதண்ணீரிலமுழுகும்படியாவைக்கவும். முட்டையானதமுழுகாமலமேலவந்தாலஅதநீங்களதூக்கி எறியலாம். அததண்ணீரிலமூழ்கினாலஅதசமையலிலபயன்படுத்தலாம்.

10. வெங்காயமநறுக்குமபோதகண்ணிலிருந்ததண்ணீரவராமலஇருப்பதற்கு, நறுக்வேண்டிவெங்காயங்களமுன்பஃப்ரிட்ஜிலவைத்பின்னரஆரம்பிக்கலாம்.

11. உருளைக்கிழங்குகளவெங்காயங்களுடனவைத்தாலஅவசீக்கிரமாகெட்டுப்போய்விடும். அவ்வாறஅவகெடாமலஇருப்பதற்கு, அந்உருளைக்கிழங்குகளஇருக்குமபைக்குளஒரஆப்பிளபழத்தவைக்கவும்.

12. வெங்காயத்தினநாற்றமஉங்களவாயிலிருந்தபோவதற்கு, வேறென்ன, டூத்பேஸ்டதானசிறந்வழி.

13. பாலபுளிக்காமலஇருப்பதற்கு, ஏலக்காயபாலகாய்ச்சுமபோதஅதனுடனசேர்க்கவும். அவ்வாறசெய்தாலநீண்நேரத்திற்கபாலபுளிக்காமலஇருக்கும்.

14. தோலஉரித்உருளைக்கிழங்குகளகெடாமலவைப்பதற்கசிதுளிகளவினிகராலதெளித்தஃப்ரிட்ஜிலஅதவைக்கவும்.

15. முட்டைகளை 30-40 நாட்களவரகெடாமலவைப்பதற்கு, அதனமேலஒரபிரஷாலசமையலஎண்ணையதடவவும

0 comments:

Post a Comment